V zápisu z jednání rady obce (č. 54, ze dne 19. 12. 2016) jsme se dočetli, že Římskokatolická církev, farnost Ostrava – Stará Bělá zažádala prostřednictvím pana faráře Mons. Bohuslava Nováka o vykácení 15 lip na pozemku 2/1, před kostelem sv. Jana a Pavla v Krmelíně.

Jedním z účelů Spolku Náš Krmelín, z. s., je ochrana přírody a krajiny a prosazování kvalitního života a zdravého životního prostředí v obci Krmelín. Proto nám není lhostejné, když chce někdo pokácet vzrostlé stromy v samém centru obce.

V žádosti, kterou naleznete pod tímto článkem, se zmiňují důvody k vykácení 15 vzrostlých lip: tvrzení, že stromy představují nebezpečí pro vlastníky sousedního pozemku a pro návštěvníky kostela a Centra setkávání.

Samozřejmě ani nám není lhostejná bezpečnost lidí, pohybujících se kolem kostela. Dle našich zjištění by toto riziko minimalizovalo už jen to, kdyby vlastník pozemku zajistil pravidelnou odbornou údržbu a ošetření těchto krásných stromů. Společenské hodnoty starých stromů se pohybují ve statisících korun. I z tohoto důvodu by se občané měli zajímat o to, zda se o stromy stará skutečný odborník.

Dne 24. 1. 2017 jsme prostranství před kostelem navštívili s odborníkem na tuto problematiku ze sdružení Arnika a jsme připraveni nechat zpracovat odborné posouzení stavu stromů a doporučení dalšího postupu. Po odborném posudku mohou být některé z nich opatřeny bezpečnostními vazbami proti rozlomení koruny. Není podle našeho názoru správné, aby vlastník přistoupil rovnou k nejradikálnějšímu, byť nejlevnějšímu řešení, a stromy nechal rovnou pokácet.

Již naše předky udivovala lípa svou mohutností a dlouhověkostí. Stala se symbolem ochrany, pomoci a lásky. A i to je jistě důvod, proč tyto lípy byly u našeho kostela vysazeny. Proto bychom měli k těmto nevratným krokům přistupovat s rozvahou i velkou pokorou a snažit se o zachování tohoto bohatství pro příští generace.

Víme, že se obec touto žádostí zabývá a doufáme, že se najde řešení, které bude ke spokojenosti všech, aniž by se muselo sáhnout po tak radikálním zásahu do celkového vzhledu obce. Pokud se odborným posudkem prokáže, že stromy jsou ve velmi špatném stavu a není jiná možnost, než jejich pokácení, pak věříme, že vlastník pozemku zajistí projekt a realizaci odpovídající a důstojné náhradní výsadby. Cílem je zachování pietního charakteru místa, kde se konají církevní obřady.

Za spolek Náš Krmelín, z. s. jsme podali žádost na obecní úřad Krmelín, abychom se mohli stát účastníky řízení a mohli tak mít pod kontrolou celkový proces vývoje podané žádosti. Naším cílem je zúčastnit se i místního šetření s odborníky na tuto problematiku, kteří budou stav stromořadí posuzovat.

Závěrem je nutné zmínit, že jsme velmi zklamáni dosavadním přístupem starosty a rady obce. Obec tuto důležitou žádost obdržela 8. 12. 2016, rada obce ji projednala a vzala na vědomí 19. 12. 2016, a přesto nepokládala za nutné o této významné žádosti zastupitele obce a občany na jednání ZO dne 22. 12. 2016 informovat. Řízení na základě této žádosti bylo obcí Krmelín zahájeno dne 24.1.2017, ovšem ani tuto informaci se občané Krmelína z webových stránek nedozví.

Další stromy, které mají padnout za oběť „rozvoji“ obce, se nachází u silnice I/58 poblíž hřbitova. Jde celkem o 31 stromů, které investor chce vykácet, pokud dojde k projektované stavbě sjezdu k „průmyslové zóně“ fy Megasun.

 Odkaz pro zobrazení žádosti