Vážení občané Krmelína a přátelé spolku Náš Krmelín, dovolujeme si vám oznámit důležitou informaci!

Citujeme z usnesení Stavebního úřadu Brušperk:

Městský úřad Brušperk, stavební úřad, jako příslušný stavební úřad podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), řízení zahájené na základě žádosti stavebníka – Mega-Sun Property s.r.o., IČ: 039 24 025, Mitrovická 128/66, 724 00 Ostrava – Stará Bělá, o vydání územního rozhodnutí pro stavbu – „Účelová komunikace“ na pozemcích parc. č. 1201, 1202, 1208, 1210 a 1211 k.ú. Krmelín obec Krmelín, podle ust. § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), z a s t a v u j e .

Hlavním důvodem k zastavení řízení je odvolání původního souhlasu obce s napojením účelové komunikace na pozemní komunikaci p.č. 1211 – ul. U Paleska. K tomu došlo i díky naší snaze a podpoře ankety konané u příležitosti krajských voleb.

Členové Spolku Náš Krmelín, z.s.