Společně to dokážeme! Už tento týden se rozhodne, zda společná snaha dotčených občanů, spolku Náš Krmelín, z.s. a zastupitelů obce Krmelín bude mít úspěch a jestli krajský úřad rozhodne o posouzení záměru fy Kelabit, s.r.o. v rámci celého rozsahu zákona č. 100/2001 Sb., tzn. aby proběhlo řízení všeobecně zvané „Velká EIA“.

Budeme vás informovat, jak krajský úřad rozhodl, a zároveň vám poskytneme další podklady, které jsme pro zjišťovací řízení připravili a které, jak pevně věříme, povedou k rozhodnutí o posouzení záměru ve velké EIA.

Zde přinášíme dvě klíčová usnesení z jednání zastupitelstva dne 25.4.2017 a musíme si postesknout, že přes naši snahu a návrh řešení není schopna obec zajistit vyhotovení zápisu z jednání ZO v zákonném termínu 10 dnů. Místo, aby obec využila moderní způsoby online transkripce mluveného slova na text, snaží se o urychlení omezením zveřejňovaného obsahu a cenzurou informací. Doslovný zápis ze zastupitelstva totiž v současnosti je, respektive byl, jedinou možností, jak mohli zjistit občané, kteří se osobně nezúčastnili jednání zastupitelstva, co přesně se tam projednávalo a jak jsou hájeny zájmy občanů a obce jednotlivými zastupiteli.

a) Zastupitelstvo obce žádá o posouzení záměru „PROVOZNÍ A SKLADOVACÍ
HALA“ v k.ú. Krmelín, oznamovatel: Kelabit, s.r.o., kód záměru MSK2040, v plném
rozsahu podle zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí,
v účinném znění a ukládá starostovi obce, aby ve spolupráci s právním zástupcem obce
učinil potřebná jednání za účelem prosazení tohoto usnesení.
b) Zastupitelstvo obce nesouhlasí s výstavbou jakéhokoliv objektu průmyslové výroby
nebo skladování na pozemku parc. č. 1089 v katastrálním území Krmelín.

Děkujeme všem občanům, kteří na jednání zastupitelstva přišli osobně a podpořili naši snahu o zachování Krmelína bez průmyslových hal.