Vážení příznivci Krmelína,

v uplynulých dnech padla dvě důležitá rozhodnutí, které mají a budou mít velký vliv na to, jak bude krajina a životní prostředí v Krmelíně v budoucnu vypadat.

Řízení o vykácení 15 lip u kostela v Krmelíně – Obecní úřad Krmelín, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody, reprezentovaný paní Hanou Plačkovou, zamítl žádost Římskokatolické farnosti Ostrava-Stará Bělá o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – 15 lip před kostelem sv. Jana a Pavla v Krmelíně. Zamítnutí podložil zejména posudkem zpracovaným Agenturou ochrany přírody a krajiny, který konstatoval zanedbaný stav stromů, ale potvrdil naše prvotní zjištění, že stromy jsou zdravé a bude stačit odstranit parazitické jmelí a provést odborný ořez korun stromů.

Jak již víte, Spolek Náš Krmelín byl účastníkem řízení a od začátku aktivně vystupoval za zachování krásných stromů, které jsou součástí historie obce již více než 100 let.

Zjišťovací řízení k záměru fy Kelabit, s.r.o. „Provozní a skladovací hala“ na pozemku p.č. 1089 v kú Krmelín – ul. U Paleska.

V tomto řízení byly Krajským úřadem Moravskoslezského kraje posouzeny a vyhodnoceny připomínky dotčené veřejnosti (občanů, spolků) a příslušných úřadů. Spolek Náš Krmelín, z.s. se v tomto řízení silně angažoval. Ve spolupráci s nezávislými experty na jednotlivé odbornosti jsme připravili kvalitní a rozsáhlé vyjádření k danému záměru. Rovněž se nám spolu s podobně smýšlejícími občany podařilo přesvědčit zastupitele obce, aby obec požadovala posouzení záměru v celém rozsahu zákona č. 100/2001 Sb.

Bereme proto jako velké vítězství, že Krajský úřad na základě připomínek dotčených občanů, spolku Náš Krmelín a obce Krmelín (zastoupené v této problematice právníkem Mgr. Jiřím Kubalou) rozhodl, že představený záměr není dostatečně popsán, analyzován a zasazen do podmínek v dané lokalitě. Požaduje dále zpracování dokumentace k záměru v celém rozsahu zákona č. 100/2001 Sb. a zejména podrobné vyhodnocení všech zaslaných připomínek. Záměr musí rovněž zahrnout kumulativní a synergické působení ostatních faktorů v dané lokalitě, které tam již existují nebo se o jejich možné realizaci již všeobecně ví (blízkost I/58, potencionální výstavba logistického centra atd.).

Veškerou dokumentaci k záměru naleznete ke stažení na tomto odkazu:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2040

Celé řízení je rovněž výrazným signálem pro ostatní potenciální investory, že v Krmelíně žádné průmyslové haly nechceme, a že jsme připraveni využít všech legálních možností, jak proti výstavbě bojovat. Budoucnost Krmelína je na nás všech!