Na počátku byl bohulibý záměr zvelebit okolí Obecního úřadu a přispět tak k lepšímu estetickému vzhledu obce. Schodiště u Obecního úřadu, které denně používá mnoho lidí, bylo již dlouho v havarijním stavu a volalo po opravě. To, jestli se to povedlo, nechť každý posoudí sám, každému se líbí něco jiného. To, jestli daná cena odpovídá provedenému dílu, také nebudu hodnotit. Tento článek je o kvalitě či nekvalitě provedených prací, týkajících se zhotovení schodiště a opěrné zdi u Obecního úřadu.

Práce dle smlouvy měly být předány do 31.10.2015. To, jestli byly či nebyly, není předmětem tohoto článku. Berme, že byla stavba dokončena na podzim roku 2015 a nyní běží záruční lhůta. Přesný termín předání stavby nevíme, ani na základě žádosti dle zákona 106/1999 Sb., jsme se k dané informaci nedostali, nebylo nám odpovězeno.

Pro představu Vám zde ukážeme fotografie stávajícího stavu.

20170914_120621_1505485213192 3 2 1

Chtěli byste, aby po dvou letech takhle vypadalo vaše schodiště doma? I laikovi je zřejmé, že při dešti dochází k průsaku vody přes boční opěrné zdi. Zároveň voda vzlíná zespodu kolem nášlapných desek schodiště, tudíž v mrazech může dojít k poškození schodišťových prvků. S tím je spojena i koroze ocelových prvků.

My jsme tedy oznámili tyto problémy našemu starostovi, místostarostovi a radě na zastupitelstvu. Prvním příjemným překvapením bylo, když ústy pana radního a předsedy stavební komise Zdeňka Šindela přiznali, že se tímto problémem budou zabývat. Ovšem „skutek někam utek“ a tohle byla poslední pozitivní informace v tomto příběhu. To, co následovalo dále, nás už tedy překvapilo velmi nepěkně. Ale ať nejsme označováni, že danou situaci interpretujeme nepřesně, lživě či jiným způsobem, můžeme si pomoct oficiálními dokumenty obce.

Poprvé se snažíme upozornit na danou situaci na zastupitelstvu dne 28.6.2016 a danou diskusi lze najít v zápise ze zastupitelstva ze 13. zasedání.

 28.6. 2016

Jakub Suchánek – já se zeptám. Jeden praktický dotaz. Když tam člověk jde a je to docela nedávno, tak tam zábradlí rezaví a je tam zřejmě špatná izolace, protože je tam ve výšce kolena mokrý flek. Už to někdo řeší?
Zdeněk Šindel (radní a předseda stavební komise) – je na to záruka pět let. Samozřejmě bude se to reklamovat, pokud tam něco takového je, ale já o tom v tuto chvíli nevím
.

Zde poznámka: Záruka je dle smlouvy o dílo 4 roky, ale samozřejmě nemůžeme chtít po radních, aby znali každou smlouvu. Každopádně jsme předpokládali, že někdo začne vyřizovat nějakou reklamaci a stav na schodech se nějak změní. Když se nic nedělo a uběhlo 5 měsíců, přišlo 16. zasedání zastupitelstva dne 24. 11. 2016 a my jsme se opět dotázali. Vše si opět můžete najít i v zápise ze zastupitelstva z daného dne.

24.11.2016

Jakub Suchánek – Já jsem se chtěl zeptat pana Šindela. Nevím, jestli můžu s vámi, ale já už tady řeším asi rok to schodiště. Minule jsem vám předal fotografii o průsaku vody na bok stěny a vy jste minule sdělil, že tam je 5 let záruka, tak jestli to nějak řešíte?
Zdeněk Šindel (předseda stavební komise a radní)– ano je tam pětiletá záruka.
Jakub Suchánek – nevím, jestli to mám řešit s vámi, nebo s někým jiným.
Ing. Václav Zezulka (starosta a radní) – já o tom vím. Tam se předpokládá, že se bude pokračovat v opěrné zdi podél obecního pozemku a protože opěrná zeď potřebuje větší zásahy do terénu, takže při stavbě té zdi se odkope zemina a dá se tam nopová folie a provede se izolace. Ona tam není provedená, protože se předpokládalo, že by se mohla poškodit při stavbě opěrné zdi v té další fázi.
Bc. Kamila Stankovičová  – to bude oprava?
Zdeněk Šindel – to bude záruční oprava
Bc. Kamila Stankovičová – a provedli jste o tom nějaký protokol?
Ing. Václav Zezulka – to bude pokračování té opěrné zdi. Bude se stavět nová opěrná zeď.
Bc. Kamila Stankovičová – nevím, jestli by nebylo vhodné již zaslat nějaké oznámení architektce, nebo seznam závad?
Ing. Václav Zezulka – protože se zatím s opěrnou zdí nic neděje.

A tady máme další poznámku: Je faktem, že pan radní Zdeněk Šindel mohl za téměř půl roku nahlédnout do smlouvy k této zakázce a zjistit, že záruční doba je 48 měsíců, tedy 4 roky a ne 5 let, ale budiž. Co je ovšem zarážející, (i když v krmelínských hvozdech je téměř všechno možné), že při pokračování opěrné zdi proběhne záruční oprava, jak tvrdí pan radní Zdeněk Šindel. Z logiky věci, aby při pokračování další etapy stavby, mohla na předcházející etapě stavby proběhnout záruční oprava, tak by ji měla dělat stejná firma. Otázkou tedy zůstává, jak v roce 2016 může někdo vědět, jaká firma bude provádět další etapu opěrné zdi???

Nějaká funkční věštecká koule na obecním úřadě by to asi vysvětlila, ale moc na to nevěříme.

Zároveň, což zjistíte níže z připojených dokumentů, jsme se snažili dostat ke stavebnímu deníku či fakturám od stavby, zda ta nopová fólie, která tam nyní chybí, již nebyla např. zaplacena, ale nepodařilo se nám to.
Takže pokračujeme dále… V této chvíli by si člověk opravdu už myslel, že když už se o to zajímáme v rámci spolku Náš Krmelín, tak opravdu někdo začne v dané věci něco dělat a bude to více než to, že někdo vezme šedou barvičku a „načančá“ ocelové prvky v místech, kde korodují. Ovšem, realita je jiná. Nic dalšího se neděje. Vzhledem k tomu, že jsme již do dané věci investovali dost energie, rozhodli jsme se tedy, že bychom chtěli zjistit více.  A to nejen o výběrovém řízení či smlouvě, ale také např. o stavebním deníku, abychom nechali odborníkem posoudit, zda stavba byla provedena řádně. A tak dle Zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., naše členka ing. Yveta Kovalčíková dne 3. 3. 2017 podala žádost, na kterou dle zákona má obec povinnost odpovědět do 30 dnů (žádost najdete jako přílohu k článku).

Odpověď z obce dorazila v řádné lhůtě 20. 3. 2017 (opět přiložena k tomuto článku), obec tedy dodržela termín, ovšem obsah byl špatný. Žádali jsme o dokumenty, přesně dle litery zákona, ale obec nám odpověděla, že dokumenty má finanční výbor. Dozvěděli jsme se alespoň, že zatím nebylo nic reklamováno, tedy téměř po roce, kdy se o problému ví !!!

Vzhledem k tomu, že podle nás obec Krmelín porušila zákon nevydáním požadovaných dokumentů, pokračovali jsme dále dle příslušného zákona 106/99 Sb. a 23. 3. 2017 jsme podali odvolání v dané věci (opět ho můžete najít v příloze článku). A tím daná pohádka končí, jelikož od té doby se již nic neudálo, obec nám neodpověděla ani v zákonné třicetidenní lhůtě, čímž opětovně porušila zákon.

U stavby schodiště došlo i k vícepracím, kde na zastupitelstvu konaném 28. 6. 2016, vyjádřil Petr Jakubek (předseda finančního výboru), že vše neproběhlo dle zákona. Následná  diskuse ukázala nejen to, že částka 487 332 Kč s DPH nebyla konečná, ale také to, že ti, co nesou odpovědnost, se danému vyjádření usilovně bránili. Pokud někdo bude mít zájem, může si toto přečíst na stránkách obce či jako přílohu tohoto článku, kde daný zápis najde. jde o bod. č. 10, který začíná na straně 14 zápisu a končí na straně 20. Vzhledem k délce ho do toho článku nepřidáváme. Zároveň necháváme na čtenáři, aby si opět udělal svůj vlastní názor na danou problematiku.

Nyní, asi po 15 měsících, kdy jsme danou věc otevřeli na zastupitelstvu, se stále nic neděje.

To, jak naši paní radní přistupují k opravám v řádu stotisíců korun, demonstruje asi nejlépe vyjádření předsedy stavební komise a radního Zdeňka Šindela u jiné problematické zakázky za 350 000 Kč s DPH, která se týkala nepodařené opravy Obecního domu. Opět, abychom nebyli nařčeni z klamavého tvrzení, použijeme zápis z 16. zastupitelstva z 24. 11. 2016.

TJ – pane starosto můžu se zeptat? Můžete mi říct jaká je smluvní pokuta za porušení termínu stavby? Jaká je pokuta za den?

Ing. Václav Zezulka (radní a starosta) – základní pokuta pokud se dílo nepředá do 7 dnů je 5 000,-Kč a pak jsou nějaké procenta. Momentálně to tady nemám před sebou.

Ing. Yveta Kovalčíková (zastupitelka) – 0,02 %. Já to tady mám.

TJ – to je z 350 000,-Kč asi 70,-Kč za den. To je 2 100,- za měsíc. Takovou pokutu já dávám standardně za den.

Zdeněk Šindel – to je standardní smluvní pokuta, protože ta cena je nízká.

TJ – 350 000,-Kč za takovou opravu je nízká cena?

Zdeněk Šindel – nebavíme se o miliónech

Opět si dovolíme drobnou poznámku. Pokud by to bylo hrazeno z vlastních peněz, 99 % procent obyvatel nebudou považovat cenu 350 000 Kč s DPH za nízkou. Ale když jde o obecní peníze, zřejmě se to měřítko posouvá. To ale není správné. Velice bychom přivítali změnu stávajícího stavu, kdy se k investicím v řádu statisíců přistupuje řekněme liknavým způsobem např. bez profesionálního stavebního dozoru, řádných smluvních pokut atd.

Soubory k článku:

schody-106-zadost

schody-vyjadreni

schody-odvolani

zapis-ze-zastupitelstva-28-6-2016