Chtěli bychom Vám trochu přiblížit změny, o kterých jsme Vás již informovali. Protože nechceme nikoho poškodit, opět si pomůžeme přesnými citacemi jednotlivých účastníků zasedání zastupitelstva.

Ing. Petr Jakubek – shrnu body 6, 7 a 8. Asi není žádným tajemstvím, že opozice byla nespokojena s fungováním rady. Mnohokrát jsme to kritizovali, ať už z finančního výboru, nebo tady na zastupitelstvu. Pokud chcete slyšet jednotlivé body:

Výběrová řízení malého rozsahu především, kde my máme za to, že probíhaly neprůhledně, netransparentně.

Malá informovanost –  toho se dotýká v podstatě i to, že obec u těchto zakázek nepoužívá stavební dozor, tím pádem docházelo k chybám. Neuplatňovaly se sankce, v podstatě obec za celou dobu neuplatnila žádnou sankci, ať už bylo nějaké prodlení z díla, nebo dílo bylo nekvalitní. Vyjma myslím si teď poslední akce „Úprava Obecního domu“, kdy snad byla uplatněna, ale nejsem si jist. Když se řešil zrovna Obecní dům, tak jsme se marně ptali, ale nedopátrali jsme se, kdo připravoval podklady pro výběrové řízení „Oprava OD“. Bylo nám to pak nějakým způsobem řečeno, ale nechtěli jste to uvést

Finanční výbor kontroloval akci „Oprava márnice“, došel k tomu, že tam došlo, nebo mohlo dojít k pochybení. Stejná akce byla vlastně u Opravy Obecního úřadu, kdy opět FV došel k tomu, že tam mohlo dojít k pochybení. Jsou tu další – pomník nestojí tak jak měl stát, jak jsme se domluvili, kdy i ty kostky jsou na střídačku a podobně.

 Školní hřiště dopadlo, jak dopadlo, a taky máme za to, že to bylo kvůli tomu, že obec nekomunikovala se sousedy i námi na zastupitelstvu. To by bylo k těm výběrovkám.

 Další bylo smlouvy, potvrzené objednávky. Myslím, že je chyba, že do dneška nemá obec žádný vzor smlouvy. Přijímá vždy návrhy smluv od zhotovitelů.

 Potvrzené objednávky neobsahují vždy všechny náležitosti, přestože jsme to mnohokrát opakovali, tak stále k žádné nápravě nikdy nedošlo.

Uveřejňování smluv na stránkách obce. Dlouho jsme o to bojovali. Je to lepší, ale nejsou všechny smlouvy uveřejněny na stránkách obce, ani na profilu zadavatele, na kterém by se to mělo uveřejňovat.

Další takový kritický bod  – Průmyslové haly v obci – opět špatná informovanost, pozdní zveřejňování. Navíc proběhla v obci anketa k těmto halám, ze které jednoznačně vyplynulo, že občané si nepřejí v obci tyto haly. Jak jsme poté hlasovali, tak členové rady se zdrželi hlasování. Nehlasovali v souladu s touto anketou.

Obec nemá vize o rozvoji obce, ať už rozvoj jako takový, nebo co se týká dopravní obslužnosti a takových věcí. Tady k tomu mohu říct několik příkladů, které se týkají přímo mě, je tam nějaké pole, které není přístupné, s panem starostou jsem o tom mluvil a ten mi řekl, že je to všechno soukromoprávní záležitost, že vůbec není věcí obce, s tím nesouhlasím, protože silnice a ulice v obci, to mělo by to být vždycky obecní, ať se zabrání různým problémům, mělo by to být v územním plánu. Obec by to měla řešit, předcházet různým sporům. Ve chvíli, kdy mnohé ulice jsou soukromé, někdo tam někoho nechce pustit, jsou problémy s věcnými břemeny a podobně. V tom vidím, že obec to nechce řešit.
To je problém i paní Grutmanové.  Obec do dneška  nevydala žádné závazné stanovisko k problematice paní Alice Grutmanové. Obec mnohokrát řekla, stavební úřad vydal, úřad v Místku vydal, ale obec jako majitel nedala žádné stanovisko, jak se k tomu staví. Je to obecní majetek, takže obec by se k tomu měla nějak postavit.

Dalším bodem – proběhlo výběrové řízení na paní účetní. Sedm členů zastupitelstva požádalo, že chce být ve výběrové komisi na novou účetní obce. Rada rozhodla, jak rozhodla, na požadavek se rada neohlížela, výběrovou komisi si zvolila podle svého a nebyl v komisi ani jeden člen, kterého jsme navrhovali. To svědčí o neprůhlednosti a netransparentnosti. Myslím, že by se nic nestalo, kdyby tam byl alespoň jeden člověk z požadovaných.

Jedním z posledních bodů tady mám pozdní zveřejňování zápisu z rady a zastupitelstva. Zákon ukládá, kdy se mají zveřejňovat zápisy a není tomu tak ani z rady ani ze zastupitelstva.

Zdeněk Šindel – slyšeli jste argumenty předkládajícího a můžete si udělat obrázek, zda to jsou skutečně důvody, nebo to jsou důvody zástupné, které mají zakrýt jenom nějaký hlavní účel tady tohoto návrhu. O tom si může udělat obrázek každý sám. Jen bych se zeptal předsedy finančního výboru, jak volili akce, které kontrolovali? Protože v době, kdy se stavěla kanalizace, což byl největší projekt v historii obce, za 140 milionů, tak kontrolní výbor se rozhodl, že bude kontrolovat opravu márnice na hřbitově, opravu soklu na OÚ. Z toho vyplývá, že vše co tady pan předseda řekl, jsou body zástupné a jsou určeny k tomu, aby se nějakým důvodem zdůvodnilo to, co chtějí tady dělat.

Ing. Petr Jakubek – stavby jsem vybral já nějakým způsobem, jako předseda finančního výboru Myslím si, že i přes to, že se stavěla kanalizace, která byla největší stavbou, tak i ostatní stavby musí probíhat v souladu se zákonem a správně. I přesto, že se staví jiná stavba velkého rozsahu. Zapomněl jsem ještě na jeden bod, kterým byla směnka. Ta byla velmi problematická. Směnky byly dvě a rada nijak nereagovala.

Zdeněk Šindel – kdybychom na to měli čas, tak bychom každý jednotlivý důvod mohli podrobit i druhému názoru a ukázalo by se, že v podstatě nedošlo k žádnému porušení.  Navrhovatel řekl své důvody, proč chce odvolat radu obce.

Ing. Petr Jakubek – nechceme odvolat radu obce, chceme odvolat 3 členy rady.

 

Takto tedy proběhla debata mezi tehdejším zástupcem opozice Ing. Petrem Jakubkem a dnes již bývalým radním p. Zdeňkem Šindelem. Na této debatě by nebylo zas tak až nic zajímavého: prostě je normální, že člen koalice, natožpak radní, je přesvědčen o tom, že vše dělá dobře a člen opozice má obvykle jiný názor. Později ovšem bylo zveřejněno něco, co způsobilo velký rozruch mezi všemi přítomnými. V bodě programu, kde pan starosta referuje o dění v obci od posledního jednání zastupitelstva obce, totiž zaznělo, že na obecní úřad v průběhu září dorazila žádost od Policie ČR a to v následujících věcech:

žádost PČR o součinnost obce – poskytnutí dokumentů k zakázkám malého rozsahu „Márnice“,  okapový chodník a zateplení soklu Obecního úřadu v souvislosti s probíhajícím trestním řízením

Pro vysvětlení. Na Policii ČR dorazilo trestní oznámení, které nebylo odloženo a bylo zahájeno vyšetřování ve věci zakázek malého rozsahu typu Márnice či Okapový chodník, tedy ve věcech, které dle vyjádření bývalého radního p. Zdeňka Šindela, jsou věci zástupné a byly vybrány tak, aby zakryly hlavní účel odvolání 3 radních obce.

Jaký tento účel je, nezbývá než hádat, protože p. Zdeněk Šindel v tomto nebyl příliš sdílný, a nepodělil se s přítomnými o svůj názor. Nedozvěděli jsme se tudíž, zda ho „štve“ spíše ztráta povinností a zodpovědnosti, spojených s funkcí radního, ztráta vlivu na chod obce nebo ztráta případných „benefitů“ plynoucích z pozice radního. Podle nás je práce pro obec především o velké zodpovědnosti (občanům), u radních a místostarosty na úkor volného času a navíc ještě špatně placená. Pokud se na to, co se odehrálo na 21. jednání zastupitelstva, podíváme touto optikou, není práce radního a místostarosty nic, do čeho by se rozumný člověk hnal po hlavě, pokud by vše na obci fungovalo k všeobecné spokojenosti!

Třešinkou na dortu bylo odstoupení p. starosty Ing. Václava Zezulky, který po skoro třech funkčních obdobích rezignoval a destabilizoval svým krokem chod obce zcela jistě více, než to, že došlo k výměně třech radních obce.

Místo rozloučení už jen poslední informace: Noví místostarostové Mgr. Čmiel a Ing. Kovalčíková si rozdělili původní odměnu pro místostarostu napůl, tudíž jejich práce nestojí obec ani korunu navíc. Přejeme jim hodně zdaru a pevné nervy v boji s „kostlivci“, kteří na ně jistě čekají, pečlivě ukryti pod hromadami dokumentace a faktur.

S přáním příjemného podzimu

Členové spolku Náš Krmelín