Nikdy bychom se jako členové spolku neodvážili Vám doporučovat, koho volit v nastávajících podzimních komunálních volbách. Myslíme si, že to je každého věc. Také někteří členové spolku se rozhodli v podzimních komunálních volbách kandidovat, protože zjistili, že především jako zastupitelé mají možnost záležitosti obce ovlivnit a usměrňovat.

Přesto vám ale můžeme říct, koho my volit nebudeme.

Jak jistě víte, Spolek Náš Krmelín aktivně bojuje především proti výstavbě na pozemcích „průmyslové zóny“. Tuto zónu pro výrobu a skladování schválili zastupitelé v roce 2002, kdy byl schválen nový územní plán obce. Zóna v té době měla vytvořit pracovní místa a přinést do rozpočtu obce peníze. Jsme toho názoru, že případný finanční výnos pro obec a její občany z výstavby obřích hal v průmyslové zóně nevyváží negativa, které tato výstavba obci přinese. A navíc, v dnešní době, kdy má Krmelín 1,4 % nezaměstnaných, se i ten druhý důvod stal zbytečným.

Věříme, že původně zřízení „průmyslové zóny“ nebylo vedeno zlými úmysly, ale mimo výše uvedeného i nedostatečnými znalostmi této problematiky, kdy již v této době si mohla obec stanovit limity, které by využití této zóny lépe definovalo. Nicméně během doby, než byl tento pozemek prodán společnosti Mega Sun Property a kolem čile rostla rodinná zástavba, bylo mnoho příležitostí k přehodnocení stavu a následné změně v Územním plánu.

Nikdo tuto záležitost nekomunikoval s občany Krmelína, neboť minulá rada obce neochvějně si jistá svou mocí žádnou debatu s veřejností nevedla, natož aby se ptala na její názor. Dle jejich názoru se asi o tak zásadní věc nejednalo, jen se postaví uprostřed obce haly, které navždy změní tvář a budoucnost Krmelína.

Zástupce společnosti uvedl, že se byli na možnou výstavbu informovat a bylo jim ze strany bývalého pana starosty údajně řečeno, že žádný problém není, a i obecní přístupový pozemek jim bude bez problémů prodán. Prodej pozemků byl ostatním zastupitelům prezentován, jako že to je hotová věc, a v případě neprodeje bude obec platit firmě obrovské náhrady v milionech Kč.

Abychom vysvětlili danou problematiku, musíme se vrátit do data 27. 5. 2016. Bylo to v době, kdy absolutní většina obyvatel Krmelína ještě nevěděla nic o výstavbě průmyslových hal (anketa k halám proběhla až 7. – 8. 10 2016, a za její realizací a organizací stála hlavně současná starostka Ing. Yveta Kovalčíková). Zároveň už se tvrdě bojovalo o pozemek p.č. 1227. To je malý pozemek, který vlastní obec a díky kterému do dnešního dne haly nestojí. Pouze díky tomu, že tento pozemek nebyl prodán, tak investor nezískal vjezd ze silnice I/58 do průmyslové zóny.

Tehdy v květnu 2016, rada obce, kterou tvořili i nyní kandidující Ing. Václav Zezulka, Ing. Marek Folta, Zdeněk Šindel, Ing. Miroslav Kunát, rozhodla o jeho prodeji a nechala vyvěsit tento záměr na úřední desku obce. Jediným kupujícím byla firma firmy Mega Sun Property, na jejíž popud se tento záměr vyvěsil. Předseda stavební komise Zdeněk Šindel, dle svých slov odborník na danou problematiku, sice na zastupitelstvu prohlásil, abychom nechali dojít daný projekt do fáze stavebního a územního řízení, případně EIA (diskuse na 11. a 12. zastupitelstvu v roce 2015, řečeno opakovaně) a tam prý uplatníme své požadavky. Ovšem tohle je zcela chybný a účelový pohled na celou věc. Víte o někom, komu by po vypracování projektové dokumentace a vyřízení všech vyjádření dotčených úřadů stavební úřad stavbu úplně zakázal? Tato argumentace je pouze návodem, jak investory do průmyslové zóny vpustit.

Vzhledem k aktuálním informacím o rozšiřování a výstavbě obrovského logistického centra v průmyslové zóně Mošnov, údajům o neustále narůstajícím počtu osobních a nákladních vozidel projíždějících Krmelínem nejen po hlavní silnici I/58, ale i směrem na Oprechtice po ulici Paskovské, jsme toho názoru, že výstavba dalšího logistického areálu v Krmelíně je pro občany Krmelína naprosto nepřijatelná. Ostatně tento výsledek přinesla i anketa realizovaná v obci v říjnu 2016.

Tento případ bohužel není jediný, kdy bývalá rada obce nebránila příliš zájmy obce a jejich občanů. Jako důkaz si můžeme vzít ulici Okrajní, kde developer vybudoval zasíťované pozemky a podle stavebního povolení zde mělo stát i osvětlení ulice. Je otázkou, proč při kolaudaci části této ulice bývalé vedení v čele se starostou Ing. Václavem Zezulkou netrvalo na tom, aby byl dodržen projekt. Přesto, že pouliční osvětlení vybudováno nebylo, nejen, že souhlasilo s kolaudací, ale ještě následně za 30 Kč/m2 odkoupilo danou ulici. Dnes obec čeká investice ve výši 150 000 až 200 000 Kč, kterou již majitelé domů na ulici Okrajní jednou zaplatili v ceně pozemku, a nyní osvětlení zaplatí obec ze svého rozpočtu.

Dalším alarmujícím případem je podpora bývalých radních pro projekt výstavby velkokapacitní slepičárny pro 6000 slepic uprostřed obce, kdy tento projekt odmítlo několik okolních obcí. Opět na nátlak občanů se od něj odstoupilo.

Tyto příklady ukazují, jak se zastupitelé obce v historii chovali při projednávání různých podnikatelských záměrů na katastru obce, nebránili zájmy obce a nešetřili její náklady. Je tedy velmi pravděpodobné, že výše popsaná výstavba hal firmy MegaSun by skončila pro obec fiaskem.

Ale vraťme se na zastupitelstvo, které se konalo dne 27. 5. 2016, kde někteří tehdejší opoziční zastupitelé v čele s nynější starostkou paní Kovalčíkovou navrhli, aby se záměr prodat pozemek č. 1227, stáhl z úřední desky a tím se zabránilo výstavbě průmyslových hal. Jen připomínáme, že jen díky neprodeji tohoto pozemku, dnes haly nestojí.

Zde je neupravený výňatek z daného zastupitelstva:

Zastupitelstvo 27. 5. 2016 – Pokus o zrušení záměru prodat pozemek 1227 Megasunu, šlo o sundání daného záměru z vývěsní desky, aby obec daný pozemek nenabízela k prodeji.

Ing. Yveta Kovalčíková požádala o rozšíření programu.

Ing. Yveta Kovalčíková – včera jsme měli mini schůzku, neboť toto zastupitelstvo bylo svoláno narychlo. Chtěla bych přednést návrh na rozšíření programu. A to zrušit záměr obce prodat obecní pozemek parc. č. 1227. Je to pozemek u dálnice. Informace byla vyvěšena od 6.10.2015 do 21.10.2015 č.j. 888/2015.

Ing. Václav Zezulka – vyvěšení záměru je jedna věc a druhá je pokud zastupitelstvo tento prodej neschválí tak se pozemek neprodá a nic se neděje. Nemám problém, jestli chcete zrušit vyvěšený záměr. Záměr obce vyvěšuje rada obce a o prodeji pak rozhoduje zastupitelstvo obce.

Mgr. Jakub Čmiel – já bych k tomu rád dodal komentář. Záměr prodeje je předpoklad pro prodej a není to ve vyhrazené pravomoci rady. Tudíž zastupitelstvo má pravomoc toto usnesení zrušit.

Ing. Václav Zezulka – tak zrušíme. Já s tím nemám problém. Návrh na rozšíření jednání je zrušit vyvěšený záměr obce „Prodej pozemku parc č. 1227“ 2 Hlasování pro návrh rozšíření programu o bod zrušení vyvěšeného záměru obce prodat pozemek parc č. 1227“

 Hlasování: Pro: 7 (Ing. Kamila Balcarová, Mgr. Jakub Čmiel, Martina Helísková, Ing. Petr Jakubek, Ing. Yveta Kovalčíková, Evžen Peter, Marie Vašicová)

Proti: 7 (Ing. Marek Folta, Martin Havránek, Ing. Miloslav Kunát, Petr Mácha, Zdeněk Šindel, Petr Šperlín, Ing. VáclavZezulka)

 Neschváleno

Zrušení záměru tedy tehdy nebylo schváleno (prodej daného pozemku mohl dále pokračovat), jelikož 7 členů zastupitelstva bylo proti. Je pravdou, že hlavně díky medializaci celé záležitosti v obci a následnému tlaku občanů nakonec nebyl prodej pozemku schválen. Je otázkou, co by se stalo, kdyby občané ve velmi vysokém počtu nezačali docházet na zastupitelstvo a nedotlačili tak některé zastupitele ke změně názoru, zda a jak by tito zastupitelé hlasovali.

Je tedy jen na vás, zda chcete podpořit zastupitele, kteří na zastupitelstvu 27. 5. 2016 hlasovali proti návrhu nynější starostky paní Kovalčíkové a věříte, že jsou ochotni a bez nátlaku občanů se postavit výstavbě průmyslových hal v Krmelíně a že chápou dopady svého hlasování. Bohužel takovou jistotu nemáme.

To, že starého psa novým kouskům nenaučíš, dokazuje i volební program strany, za kterou kandidují výše uvedení bývalí radní.

„Nebudeme bránit zájmům malých podnikatelů realizovat své záměry v obci, zejména pokud přispějí k vytvoření nových pracovních příležitostí a zvýšení atraktivity obce.“

Tím „malým podnikatelem“ se totiž ohání i autor hanlivých dopisů z minulých dnů a současně majitel společnosti Kelabit, která chce také stavět halu v průmyslové zóně U Paleska v těsném sousedství rodinných domů. Co bylo na začátku prezentováno jako rodinná firma se 3 zaměstnanci na opravu dveří, je nyní projekt dvoupatrové haly o rozměrech 60 x 15 metrů s cca 1350 m2 využitelné plochy, kde by měl kromě jiného vzniknout i velkosklad pro kontaktní čočky, a kancelářské prostory se zázemím pro 17 zaměstnanců.

Musíme bohužel všechny občany Krmelína ujistit, že záležitost výstavby skladových hal není vyřešena. Stačí pouze, aby se do vedení obce dostali po volbách znovu lidé, kteří mají jiné zájmy, než které doposud prosazuje současné zastupitelstvo a veškerá snaha, kroky a investované prostředky mohou být navždy ztraceny.

Zvažte, prosím, proto dobře, zda lidé, kterým chcete dát svůj hlas, skutečně zastávají současný postoj, zda dokáží povýšit zájmy obce nad své vlastní nebo byli ke změnám v podstatě jen donuceni okolím.

Od nástupu nové paní starostky jsme se mohli osobně přesvědčit, že je možné, aby zástupci obce dobře, transparentně a vstřícně komunikovali s občany, že je možné, aby se po nekonečných návštěvách stavebního úřadu rozběhla stavba chodníku a že je možné uváženě hospodařit s rozpočtem obce s cílem udělat z Krmelína to nejlepší místo pro nás a naše děti.

Přejeme nám všem hodně rozvahy a Krmelínu hodně spokojených občanů po letošních komunálních volbách.